REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu internetowego biorsel.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.biorsel.pl. Sklep internetowy prowadzi firma Piekarnia Mirosław J.I Kozielscy „Spółka Jawna” , ul. Konopnickiej 17 ,44-325 , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS:0000105657, NIP: 6471801056, REGON: 273299036

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
1. adres poczty elektronicznej:kontakt@biorsel.pl pod numerem telefonu: +48 695310500
2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.biorsel.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne.

II. Definicje
1.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klient– osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
3. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konto– oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta
5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego oraz Klient będący osobą fizyczną dokonujący w sklepie zakupów związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, lecz nie posiadających dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6. Przedsiębiorca– Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
7. Regulamin– niniejszy dokument;
8. Towar– produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
9. Umowa sprzedaży– Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
10. Usługi– usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
11. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
13. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
2. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta z tytułu zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, natomiast względem Przedsiębiorców z tytułu wady Produktu na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa, a także na podstawie niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem poniższych zapisów Regulaminu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem
1. Używania przeglądarki internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
2. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi
1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Informacje o cenie towaru, jego cechach, jakości oraz jego istotnych właściwościach dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie np. na skutek wprowadzenia czasowych promocji w Sklepie Internetowym, Sprzedawca wyświetla najniższą ostatnią cenę Towaru dostępnego na stronie internetowej ............................... w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.
2. Ceny towarów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są przedstawiane w złotych polskich (PLN). Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy do Klienta są określane odrębnie i są uzależnione od sposobu dostarczenia towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i zależą od wyboru sposobu dostawy produktu przez Klienta, o kosztach dostawy Klient będzie informowany przy wyborze sposobu dostawy przy składaniu zamówienia.
3. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.
4.W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych w zamówieniu, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu sprzedaży.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w zamówieniu są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.
6. Celem potwierdzenia warunków sprzedaży Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę VAT lub paragon, zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi.
7. Sprzedawca dokłada starań, aby opisy umieszczonych w Sklepie towarów były zgodne z rzeczywistością i pokrywały się ze stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, jednocześnie informując o możliwościach dostępu do danego towaru w przyszłości, a w przypadku dokonania zapłaty zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego cenę sprzedaży
8. Zamówienie przyjęte do realizacji odpowiada zobowiązaniu Klienta do zapłaty ceny za towar na rzecz Sprzedawcy.
9.Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są wyprodukowane przez Sprzedawcę i posiadają niezbędne pozwolenia sanitarne i mogą być sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. Towary wyprodukowane w sklepie są objęte gwarancją producenta
10. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
5. Sprzedawca dostarcza Klientowi według wyboru Klienta paragon lub fakturę VAT.
6. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 15,00 zł do 20,00 zł i są zależne od gabarytu przesyłki

VII. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
3. płatności blik, karta płatnicza ,przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności iMoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone między innymi w przypadku:
1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy.Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres Sprzedawcy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy Piekarnia Mirosław J.I.Kozielscy Spółka Jawna ,ul.Konopnickiej 17 ,44-325 Mszana. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru.
7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi zapłaconą przez niego za TowarSprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
8. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje
1. Postanowienia niniejszego paragrafu określają procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy.
2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
- pisemnie na adres: Piekarnia Mirosław J.I.Kozielscy Spółka Jawna ul.Konopnickiej 17,44-325 Mszana- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres. kontakt@biorsel.pl
3. Przesłanie lub zwrot Towaru w ramach reklamacji powinno nastąpić na adres:Piekarnia Mirosław J.I.Kozielscy Spółka Jawna, ul. Konopnickiej 17,44-325 Mszana W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca .
4. Sugeruje się podanie w opisie reklamacji:
- daty zawarcia umowy, która jest podstawą reklamacji ze wskazaniem przedmiotu reklamacji
- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
-żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub wymiany towaru na nowy lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia;
-danych kontaktowych składającego reklamację
- preferowanego przez Klienta sposobu poinformowania go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Pominięcie sugerowanego opisu reklamacji nie wpływa na skuteczność reklamacji.
5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania .
7. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z Umową Sprzedaży:
a)Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za zakupiony Produkt zostaje wyłączona.
b) W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta , w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ
1. W razie braku zgodności Towaru z zawartą Umową Sprzedaży, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca ponosi względem Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jest dłuższy.
3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
5. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę̨ towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ( robocizny i materiałów) ponosi Sprzedawca.
7. Konsument , który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres siedziby Sprzedawcy. Koszt dostarczenia Towaru wadliwego do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca .
8. W wypadkach określonych Ustawą o prawach konsumenta, w przypadku gdy Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dotyczy to sytuacji, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży z uwagi na
niemożliwość wykonania naprawy lub wymiany bądź nadmierne koszty z tym związane,
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył;
c) pomimo prób podejmowanych przez Sprzedawcę w celu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży, brak ten występuje nadal,
d) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w ust. 3;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

X. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
2. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
3. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
4. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
5. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. Ochrona danych osobowych
Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

XII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.