POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie Internetowym (dalej jako „Sklep Internetowy”).

1. Administratorem Sklepu Internetowego jest Piekarnia Mirosław J.I Kozielscy „Spółka Jawna” , ul. Konopnickiej 17 ,44-325 , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS:0000105657, NIP: 6471801056, REGON: 273299036
2. Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: kontakt@biorsel.pl, lub pisemnie na adres siedziby firmy Piekarnia Mirosław J.I.Kozielscy Spółka Jawna ,ul.Konopnickiej 17,44-325 Mszana. Admninistrator, za pośrednictwem serwisu zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów: imię,i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/ adres siedziby, adres email, numer telefonu.Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
• podjęcia działań przed zawarciem Umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie Internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji Zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii Zamówień, informowanie o statusie realizacji Zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
• w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
• w celu wykonania Umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
• w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu Internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie Internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
• w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych Klientów i partnerów, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym w tym Zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików „cookies”, a w szczególności historię Zamówień, historię wyszukiwania, kliknięć w Sklepie Internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem Internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu Internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących plików „cookies”;
• w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
• w celu badania opinii na temat naszych usług i produktów przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o Zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane;
• w celu przekazania do ING Bank Śląski S.A. danych dotyczących płatności podanych w czasie składania Zamówienia w związku ze świadczeniem przez Bank usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez sieć Internet, obsługą i rozliczaniem dokonywanych przez Klientów płatności przy użyciu instrumentów płatniczych oraz weryfikacją przez Bank należytego wykonania Umów zawartych z Administratorem na podstawie 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
• w celu przekazania do Twisto Polska sp. z o.o. podanych przez Klienta danych dotyczących płatności w związku z wprowadzeniem możliwości dokonania zapłaty za Towar przez Twisto Polska sp. z o.o. oraz udostępnieniem takiej funkcjonalności w ramach umowy zlecenie, która obejmuje formułę zakupową o nazwie „Kup z Twisto” oraz w celu weryfikacji przez Twisto Polska sp. z o.o. należytego wykonania wskazanych umów zlecenie na podstawie 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
4. Jako Administrator Twoich danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Twojej osoby, chyba że wyrazisz na to zgodę zaznaczając odpowiednie pole.
5. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
• dane kontaktowe;
• dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym;
• dane dotyczące Zamówień w Sklepie Internetowym;
• dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
• dane dotyczące Usług marketingowych.
6. 6. Okres przetwarzania danych osobowych:
• Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
• Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
• Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
• Kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
7. 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności w celach niezbędnych z realizacją usług, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
• organy państwowe
• firmy transportowe i kurierskie takie jak DPD Polska sp. z o.o. oraz InPost sp. z o.o.
• ING Bank Śląski S.A. w celu realizacji usług płatniczych
• Twisto Polska sp. z o.o.
8. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

9. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania zautomatyzowanego i w celach analitycznych.

10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sprzedawca może świadczyć jedynie za zgodą. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy zgłosić na adres: kontakt@biorsel.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie Klienta

11. Przysługuje Ci prawo do bycia zapomnianym. ( przysługuje Ci w każdej chwili prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych , a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia.

12. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

13. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
14. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym
a) W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
b) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
c} W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

d) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o. – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

15. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

16. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023r. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i dostosowywania jej do obowiązującego w danym momencie prawa.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).